Nordic Walking Świebodzińska Piątka – regulamin

Regulamin Marszu Nordic Walking Świebodzińska Piątka

 1. ORGANIZATORZY

Klub Sportowy HEROSI
Zachodnia 38/6
66-200 Świebodzin

II.CEL

– upowszechnianie aktywności fizycznej,

– rozwijanie rywalizacji sportowej,

– popularyzacja wśród dzieci i młodzieży idei sportowych i postaw wolontariatu

– promocja aktywnego spędzania czasu wolnego

– promocja Gminy Świebodzin, powiatu świebodzińskiego i województwa lubuskiego

III. TERMIN I MIEJSCE

1/ Marsz odbędzie się w dniu 22.09.2018 r. (sobota) ulicami miasta Świebodzin

2/ Start i meta marszu znajdować się będzie na Stadionie Miejskim w Świebodzinie – przy ul. Sikorskiego 25

– start o godzinie 14:10.

3/ Długość trasy: 5 000 m.

4/ Trasa będzie posiadała kilometrowe oznakowanie.

5/ Pomiar czasu odbywać się będzie w systemie elektronicznym.

 1. UCZESTNICTWO

1/W marszu prawo startu mają osoby pełnoletnie, które do dnia 22.09.2018 roku ukończą 18 lat i których stan zdrowia umożliwia udział w masowej imprezie sportowej. Do marszu mogą być dopuszczone osoby które do dnia 22.09.2018 ukończyły 16 lat po przedłożeniu wraz z kartą zgłoszenia pisemnej zgody rodziców.

2/ Wszyscy uczestnicy startujący w marszu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 22.09.2018 roku.

– Odbieranie numerów startowych odbywać się będzie na podstawie karty zgłoszenia.

– Kartę zgłoszenia będzie można pobrać i wypełnić na miejscu w dniu marszu w Biurze Zawodów.

– Po weryfikacji zawodnicy otrzymają w Biurze Zawodów numer startowy i urządzenie umożliwiające elektroniczny pomiar czasu. (w zależności od zastosowanej technologii pomiaru czasu urządzenie to podlegać będzie zwrotowi bezpośrednio po zakończeniu marszu).
– Zagubienie numeru startowego lub chip-a przez zawodnika wyklucza jego udział w marszu i zwalnia organizatora od odpowiedzialności.

– Organizator nie odpowiada za błędy w klasyfikacjach wywołane nieprawidłowościami w elektronicznym pomiarze czasu.

– Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste pozostawione w strefie organizacji marszu przez jego uczestników.

– Organizator nie zapewnia depozytu.

3/ Wszystkich uczestników marszu obowiązuje niniejszy regulamin.

 1. ZGŁOSZENIA

1/ Biuro Zawodów zostanie uruchomione w dniu zawodów tj. 22.09.2018 roku i mieścić się będzie w miejscu startu i mety w Świebodzinie na Stadionie Miejskim w Świebodzinie (ul. Sikorskiego 25).

2/ Zgłoszenia przyjmowane będą drogą na stronie: http://herosi.swiebodzin.pl/category/swiebodzinska-10/ (lub na stronie firmy realizującej pomiar elektroniczny: https://super-sport.com.pl/zapisy-formularze/1909-marsz-nordic-walking-swiebodzinska-piatka.html  do dnia 18.09.2018 roku do godz. 23:59).

 • Zgłoszenia osobiste w Biurze Zawodów będą przyjmowane, jeśli wcześniej nie zostanie wyczerpany limit zawodników.
 • Organizator zakłada limit zawodników w marszu – 25 osób.

3/Za zgłoszenie do Marszu uważa się :

– dostarczenie w formie elektronicznej wypełnionego formularza zgłoszenia i przelanie na konto organizatora kwoty opłaty startowej określonej w regulaminie.

– Dane konta do wpłaty: nr 62 2030 0045 1110 0000 0403 0600

KS HEROSI, ul. Zachodnia 38/6, 66-200 Świebodzin w tytule wpłaty należy wpisać tytuł; Opłata startowa nordic walking, Imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia.

4/ Nie przewiduje się bezpłatnego udziału zawodników.

5/ Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego – opłaty startowej z winy poczty/banku.

6/ Weryfikacja zawodników oraz wydanie numerów startowych będą odbywały się w Biurze Zawodów na miejscu startu w dniu 22.09.2018 roku w godzinach od 10.00 do 13.30.

7/ Terminarz rejestracji i wysokość opłaty startowej:

 • rejestracja do 30.06.2018 do godz. 23:59 – 40 zł
 • rejestracja do 18.09.2018 r. do godz. 23.59 – 50 zł
 • rejestracja w dniu marszu – 50 zł
 • system rejestracji elektronicznej zostanie zablokowany w dniu 19.09.2018 r. lub po wyczerpaniu limitu miejsc
 • w dniu 20.09.2018 organizator ogłosi listę prawidłowo zweryfikowanych zgłoszeń

8/ Raz uiszczona opłata nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.

 1. KLASYFIKACJE

W marszu nordic walking Świebodzińska Piątka będzie prowadzona następująca klasyfikacja:

1/ Generalna – kobiet i mężczyzn.

VII. NAGRODY

1/ Statuetki dla zdobywców miejsc I-III w prowadzonych klasyfikacjach oraz nagrody rzeczowe dla zwycięzców. Pula nagród może zostać zwiększona w przypadku pozyskania dodatkowych sponsorów.

2/ Okolicznościowe medale dla wszystkich uczestników marszu, którzy ukończą marsz.

VIII. PAKIET STARTOWY

W ramach pakietu startowego dla wszystkich uczestników marszu oferujemy:

– numer startowy

– elektroniczny pomiar czasu

– okolicznościowy medal za ukończenie marszu

– okolicznościowy element wyposażenia sportowca

– napoje na trasie marszu i w strefie Mety

– owoce w strefie Mety

– posiłek regeneracyjny w strefie Mety

– dostęp do wyników marszu na stronie Organizatora i Firmy prowadzącej pomiar elektroniczny

Pełny pakiet startowy Organizator zapewnia wyłącznie zawodnikom zgłoszonym drogą elektroniczną.

VIII. FINANSOWANIE

1/ Koszty opłaty startowej , koszty dojazdu oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub

organizacje delegujące.

2/ W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje pakiet startowy opisany w punkcie VIII Regulaminu

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1/ Marsz odbędzie się bez względu na pogodę

2/ Marsz odbywać się będzie przy ograniczonym ruchu ulicznym

3/ Uczestnicy marszu ze względów bezpieczeństwa zobowiązani są do stosowania się na trasie do poleceń policji i oznakowanych służb porządkowych organizatora

4/ Dla marszu obowiązuje limit czasowy na ukończenie – 1godz. 00 min.

2/ Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.

3/ Dane osobowe i wizerunek uczestników marszu będą wykorzystywane przez organizatorów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

4/ Zdjęcia wykonane przez organizatora podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych marszu (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe itp.).

5/ Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu oraz dokonywanie zmian, które zostaną podane do wiadomości na stronach internetowych oraz w dniu zawodów.

6/ Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z zapoznaniem się i przyjęciem regulaminu marszu.

7/ Uczestników obowiązuje ubiór sportowy oraz obuwie sportowe w czasie marszu.

8/ Podczas marszu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości.

9/ Podczas marszu wszyscy zawodnicy muszą posiadać chip.

10/ Organizator dopuszcza możliwość udziału w marszu osób nieobjętych przewidzianymi dla marszu kategoriami:

– osoby te muszą dopełnić formalności zgłoszeniowych

– na karcie zgłoszenia zaznaczyć start poza regulaminowymi kategoriami

– w trakcie marszu nie stwarzać zagrożenia dla innych jego uczestników

– zakończyć udział w zawodach w przewidzianym dla marszu limicie czasu (1godzina 00 minut)

– czasy tej grupy zawodników zostaną uwzględnione w wynikach marszu jako uczestników startujących poza konkursem

-zawodnicy z tej grupy otrzymają pełny pakiet startowy, na zasadach obowiązujących pozostałych startujących zawodników.

11/Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w marszu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia. Przekazanie organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w marszu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w marszu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę organizatora.

12/ Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych lub nieujętych w regulaminie należy wyłącznie do organizatorów oraz komisji sędziowskiej zawodów.

 1. UWAGI

Szczegółowy program marszu wraz z imprezami towarzyszącymi i biegami dla dzieci i młodzieży zostanie zamieszczony na stronie Organizatora w terminie późniejszym.