Regulamin Plebiscytu 2017

Regulamin Plebiscytu o tytuł

Najpopularniejszego Sportowca Świebodzina 2017
Najpopularniejszego Trenera Świebodzina 2017
Najpopularniejszej Drużyny Sportowej Świebodzina 2017
oraz Nadziei Sportu 2017.

 

1.Organizatorem Plebiscytu jest Klub Sportowy HEROSI z siedzibą w Świebodzinie przy ulicy Zachodniej 38/6
2. Rozstrzygnięcie Plebiscytu nastąpi podczas Gali Sportu w dniu 17 grudnia 2017 roku o godz. 16:00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Świebodzinie.
3. Plebiscyt jest organizowany w dwóch etapach.

 

Etap pierwszy – nominacje do tytułu.

 

Kandydatury mogą zgłaszać szkoły, kluby, organizacje oraz osoby fizyczne. Od 08 do 30 listopada 2017 roku można zgłaszać propozycje kandydatów (sportowców, trenerów oraz drużyn sportowych), którzy mogą znaleźć się w gronie najpopularniejszych.W zgłoszeniu kandydata na Najpopularniejszego Sportowca, Trenera oraz Nadzieję Sportu należy podać imię i nazwisko, rok urodzenia proponowanego sportowca oraz krótkie uzasadnienie proponowanej kandydatury – osiągnięcia sportowe od 1 listopada 2016 roku do 31 października 2017 r. (należy sprecyzować również dyscyplinę sportową uprawianą przez sportowca) i załączyć zdjęcie tematyczne odnoszące się do uzasadnienia (w stroju sportowym).

 

Do Plebiscytu nie mogą być zgłaszane osoby oraz drużyny, które zwyciężyły w roku 2016!

 

Należy również dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb przeprowadzenia procedury Plebiscytu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

 

Organizator nie przekazuje danych osobowych zawartych w formularzu innym podmiotom.

 

W zgłoszeniu kandydatury na Najpopularniejszą Drużynę Sportową należy podać nazwę drużyny oraz krótkie uzasadnienie proponowanej kandydatury i załączyć zdjęcie tematyczne odnoszące się do uzasadnienia.

 

Przez Sportowca, Trenera oraz Nadzieję Sportu gminy Świebodzin należy rozumieć osobę, która:

 

a) mieszka na terenie gminy Świebodzin lub/i
b) działa sportowo na terenie gminy Świebodzin lub/i
c) w każdy inny sposób jest identyfikowana z gminą Świebodzin

 

Przez drużynę sportową gminy Świebodzin należy rozumieć drużynę, której:

 

a) siedziba znajduje się na terenie gminy Świebodzin lub/i
b) zawodnicy/zawodniczki zamieszkują gminę Świebodzin lub/i
c) drużyna w każdy inny sposób jest identyfikowana z gminą Świebodzin

 

 

Propozycje można składać:

drogą elektroniczną: wysyłając w terminie od 08 do 30 listopada 2017 do godziny 23:59 zgłoszenie wraz ze zdjęciem w formacie JPG na adres: GalaSportu@gmail.com

 

 

Etap drugi-głosowanie

Organizator powoła komisję, która spośród otrzymanych propozycji do dnia 1 grudnia 2017 r. dokona wyboru sportowców, trenerów i drużyn sportowych, na które będzie można oddawać głosy w plebiscycie, przy czym sportowcy zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe: osoby pełnoletnie i niepełnoletnie – przez osoby pełnoletnie uważa się każdego kandydata urodzonego w roku 1999 lub wcześniej.

Głosowanie odbywać się będzie w dwóch turach.

I tura
Powołana przez Organizatora komisja spotka się w dniu 1 grudnia. Spośród zakwalifikowanych zgłoszeń każdy z członków komisji w głosowaniu tajnym odda głosy na kandydatów. Głosowanie będzie stanowiło 25% punktów możliwych do uzyskania w całym Plebiscycie.

II tura
Głosowanie mieszkańców odbywać się będzie na portalu Facebook. Na profilu Gala Sportu (https://www.facebook.com/HerosiSwiebodzin/) opublikowane zostaną zdjęcia zakwalifikowanych kandydatów. Głosowanie odbywać się będzie poprzez polubienie (lub inną dostępną reakcję: ) przez użytkowników portalu zdjęcia kandydata zamieszczonego na profilu Organizatora Plebiscytu (nie będą liczone polubienia i reakcje na innych profilach). Głosowanie na portalu Facebook będzie stanowiło 75% punktów możliwych do uzyskania w całym Plebiscycie.

9. Najwięcej punktów otrzyma sportowiec/trener/drużyna z największą liczbą polubień i reakcji. Do wyniku końcowego nie będą wliczane udostępnienia zdjęć.

 

Wynik końcowy:
Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną kandydaci, którzy uzyskają najwięcej punktów w obu turach głosowania.

 

– Nominowany sportowiec urodzony w roku 1999 lub wcześniej, który uzyska największą liczbę punktów w drugim etapie Plebiscytu otrzyma tytuł „Najpopularniejszego Sportowca Świebodzina 2017”.
– Nominowany sportowiec urodzony w roku 2000 lub później, który uzyska największą liczbę punktów w drugim etapie Plebiscytu otrzyma tytuł „Nadziei Sportu 2017”.
– Nominowany trener, który uzyska największą liczbę punktów w drugim etapie Plebiscytu otrzyma tytuł Najpopularniejszego Trenera Świebodzina 2017.
-Nominowana drużyna sportowa, która otrzyma uzyska największą liczbę punktów w drugim etapie Plebiscytu otrzyma tytuł „Najpopularniejszej Drużyny Sportowej Świebodzina 2017”.

 

Głosowanie na portalu Facebook odbywać się będzie w okresie od 1 do 15 grudnia 2017 roku.

 

4. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie tytułów nastąpi 17 grudnia 2017 r. o godzinie 16:00 w sali widowiskowej Świebodzińskiego Domu Kultury podczas Gali Sportu 2017.

 

5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.